Konverteringstabell mellan DEWEY / SAB
Start Om Dewey Söktips LIBRIS Svenska ämnesord

Dewey Decimal Classification

Systemets uppbyggnad

Tilläggstabeller

Tillbaka till konverteringstabell

 

Dewey Decimal Classification

Dewey Decimal Classification (DDC) utarbetades av den amerikanske biblioteksmannen Melvil Dewey och utkom första gången 1876. Klassifikationssystemet är idag det mest spridda i världen och används i mer än 135 länder och har översatts till över 30 språk. Library of Congress ansvarar för utveckling och underhåll av systemet. De brittiska, franska och tyska nationalbiblioteken använder DDC och i Norge tillämpas en norsk utgåva.
Upp

Systemets uppbyggnad

DDC:s grundläggande klasser är organiserade efter disciplin och inte efter ämne. Den första grundnivån utgörs av tio huvudklasser som i sin tur är indelade i tio underavdelningar. Dessa delas sedan in i tio sektioner.

De tio huvudklasserna och deras motsvarighet i SAB-signatur är:

000 Computer science, information & general works A, B

100 Philosophy & psychology D, Bl

200 Religion C

300 Social sciences O, E, M, Q, S

400 Language F

500 Science U, T

600 Technology P, V

700 Arts & recreation I (X, Y), R

800 Literature G, H

900 History & geography J, K, L, N

Den första siffran i talet anger huvudklassen och de efterföljande nollorna är bara utfyllnad för att koden (notationen) ska bestå av tre siffror, vilket är minimum.

Varje huvudklass består av tio underavdelningar som också är numrerade från 0 till 9. Antalet signifikanta siffror är här två, den andra siffran anger underavdelningen. 100 används t.ex. för allmänna verk om filosofi, 110 för metafysik, 130 för paranormala fenomen och 150 för psykologi.

Varje underavdelning har tio sektioner, även de numrerade från 0 till 9. Den tredje siffran i varje tresiffrigt tal anger sektionen. Sålunda används 110 för allmänna verk om metafysik, 111 för ontologi, 113 för kosmologi och 115 för tidens filosofi.

En decimalpunkt följer den tredje siffran och därefter följer uppdelningen i tiotal till den specifika klassifikationskoden, t.ex. 150.1943 för behaviorism.

Ibland kombineras olika tal i schemat. Koden för en bibliografi över filosofi är 016.1, dvs. kombinationen av 016 för bibliografi och 1(00) för filosofi. Koden för religiösa verk som skönlitteratur är 809.9352, en kombination av huvudtalen 809.935 litteratur som betonar ämnen och 2(00) religion. I dessa fall behövs inte de två nollorna som utfyllnad.
Upp

Tilläggstabeller

Förutom huvudtalen ingår också ett antal tilläggstal i systemet. Det finns sex tilläggstabeller. Talen från dessa uppträder alltid i kombination med ett huvudtal och sättet på hur de kombineras varierar.

Tabell 1 innehåller följande standardunderindelningar (som i sin tur vidareindelas):

-01 Philosophy and theory

-02 Miscellany

-03 Dictionaries, encyclopedias, concordances

-04 Special topics

-05 Serial publications

-06 Organization and management

-07 Education, research, related topics

-08 History and description with respect to kinds of persons

-09 Historical, geographic, persons treatment

Tilläggen är generella och läggs direkt på huvudtalet. Koden för en tidskrift i psykologi är 150.5, dvs. kombinationen 15(0) psykologi och 05 tidskrift. Undervisning i svenska får koden 439.7071, dvs. kombinationen svenska språket, 439.7, och tillägget för undervisning, -071.

Tabell 2 innehåller tillägg för geografiska områden, historiska perioder och personer. Koderna används i kombination med någon indelning från tabell 1. Koden för svensk förlagsverksamhet är 070.509485, dvs. kombinationen 070.5 förlagsverksamhet, -09 geografisk standardindelning och -485 tilläggstalet för Sverige. Geografiska områden kan ibland anges direkt på ett huvudtal, detta specificeras då i schemat. Koden för svenska folkbibliotek är 027.4485, dvs. kombinationen 027.4 för folkbibliotek och -485 tilläggstalet för Sverige. Tilläggstalen för Götaland, Svealand, Stockholm och Norrland är -486, -487, -4873 och -488. Det geografiska tilläggstalet kan kompletteras med ett historiskt. Koden för fransk film under kalla kriget är 791.4309440904, dvs. kombinationen 791.43 för film och tilläggstalen -0944 resp. -0904 för Frankrike resp. perioden 1950-1959 dit kalla kriget förs.

Tabell 3 innehåller underindelningar som läggs till skönlitteratur och litteraturvetenskap på enskilda språk, avdelning 810-890. Kombinationsmöjligheterna är många och kan ibland bli komplicerade. Tabellen är dessutom indelad i tre underavdelningar, 3A för verk av eller om enskilda författare, 3B för verk av eller om två eller flera författare och 3C som kompletterar 3B. Koden för Strindbergs Röda rummet är 839.736, dvs. 839.7 för svensk litteratur, -3 tilläggstalet för fiction och 6 för tidsperioden (1800-1899). Varje språks litteratur har sin specifika periodindelning. Shakespeare har fått en egen kod, 822.33, en underavdelning till 822.3, engelskt drama, elisabetanska perioden, 1558-1625. Svensk barnlitteratur får koden 839.70809282. Tilläggget -080 från 3B anger i detta fall litteratur för eller av särskilda personer och tillägget -9282 från 3C står för barn.

Tabell 4 innehåller underindelningar för enskilda språk och språkfamiljer och används tillsammans med huvudtalen för enskilda språk, avdelning 420-490. Svensk fonologi får koden 439.715, dvs. 439.7 för svenska språket och tillägget -15 för fonologi. Tvåspråkiga ordböcker får tilläggstalen -32-39. Den sista siffran, som anger det andra språket, hämtas från tabell 6. En svensk-fransk ordbok får koden 439.7341, dvs. huvudtalet för svenska språket och tilläggstalen -3 (ordbok) och -41 (franska språket) i kombination. En fransk-svensk ordbok får koden 443.397, dvs. huvudtalet för franska 44(0), tillägg -3 och tillägget för svenska, -397, från tabell 6. Huvudtalet för tvåspråkighet är 404.2, men om ett språk dominerar används tilläggstalet -042 på det enskilda språkets huvudtal. Även här kan man komplettera med ett språk från tabell 6.

Tabell 5 innehåller tillägg för etniska och nationella grupper. Tilläggen görs antingen direkt på huvudtalet (specificeras i schemat) eller indirekt i kombination med standardunderindelningen för etniska och nationella grupper (-089) i tabell 1. Koden för samisk religion är 299.455, dvs. 299 för övriga religioner och tillägget -(9)455 för samer. Siffran 9 står för övriga både i huvudtalet och tillägget och tas därför inte med i det senare. Koden för sameslöjd är 745.50899455, dvs. 745.5 för konsthantverk, -089 tillägget från tabell 1 för etniska och nationella grupper samt -9455 tillägget från tabell 5 för samer. Tilläggstalet för svenskar är -397.

Tabell 6 innehåller språktillägg. Koden för bibeln på svenska är 220.5397, dvs. 220.5 för moderna versioner och översättningar av bibeln och -397 för svenska språket. Språktilläggen kombineras ibland med tillägg från tabell 3 och 4.
Upp


All copyright in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC, © 2003-2009. The National Library of Sweden (Kungl. biblioteket) utilizes the Dewey Decimal Classification system for this conversion table with the consent of OCLC.